PetroBlues, teksty z grudnia 2011 roku

6 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Po­niekąd wszys­cy jes­teśmy Syzyfami. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 grudnia 2011, 12:39

Ludzie często brzydzą się rzeczy, które noszą w so­bie przez całe życie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 grudnia 2011, 13:31

Ostatnia batalia cz.2

Żołnierz stał przy ścianie, wie­dział, że tuż za nią czai się wróg, wy­celo­wał pis­to­let w drzwi i nasłuchi­wał. Nag­le roz­legł się potężny huk. Obudził się cały mok­ry od po­tu. Minęły już trzy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 grudnia 2011, 00:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 9 grudnia 2011, 03:23

Cza­sem trze­ba pochy­lić głowę przed życiem, inaczej nig­dy nie od­naj­dzie się skar­bu leżące­go tak blis­ko, u stóp. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 grudnia 2011, 12:44

Wszys­tko zbiega się w okolicznościach. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 grudnia 2011, 21:59

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu