PetroBlues, teksty z kwietnia 2013 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 18 kwietnia 2013, 19:09

Żyje­my w świecie cu­dotwórców. Szko­da tyl­ko, że cudów nie widać. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 kwietnia 2013, 14:12

Nie ma ludzi niewyżytych, są tyl­ko niezaspokojeni. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 14 kwietnia 2013, 17:09

O tym z czego nigdy nie zrezygnuję.

wiel­kie sny skryły się po kątach
są nieśmiałe w swoim pięknie
kon­ster­nacja ogar­nia jawę
chcę znów czuć

siadam sam w ciszy przy oknie
ot­wieram myślom drzwi kopuły
wierzę że uda mi się w końcu
przeg­nać strach

marze­nia ruszto­waniem życia 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 13 kwietnia 2013, 21:37

Nauka pływania w pogorzelisku

Roz­ry­wają mnie pa­zury nor­malności. Idę do cyrku
znów przy­taki­wać nie moim praw­dom. To mnie mdli,
już dosyć.

Pragnę przes­tać od­czu­wać ból. By za­pom­nieć o dnie,
prze­ciągam kar­tkę między pal­ca­mi. Czuję rozkosz,
która zniewala.

W bólu najłat­wiej uto­pić ból. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 3 kwietnia 2013, 19:44

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse