PetroBlues, teksty z lipca 2014 roku

7 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Ta ko­bieta w oczach te­go mężczyzny...

Cała łąka pięknie wygląda, ale tyl­ko je­den kwiat ład­nie pachnie i przy­ciąga swoją wyjątkowością. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 lipca 2014, 18:58

Na­wet w os­tatniej godzi­nie można zro­bić coś pier­wszy raz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 lipca 2014, 15:25

Z prze­myśleń patriokomicznych


Pa­nowie po­lity­cy opa­nowa­li do per­fek­cji ssa­nie z pal­ca różno­rod­nych his­to­rii i fi­lozo­fii. Fra­puje mnie na czym tre­nowa­li do tej per­fek­cji w ssa­niu dochodząc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2014, 17:14

Od cza­su do cza­su los ma­luje kra­job­ra­zy ludzkich istnień. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 lipca 2014, 15:16

Tonący w (Bez)Nadziei Cz II (Ostatnia)

Słońce po­woli cho­wało się za la­sem. Sie­działem na we­ran­dzie, wpat­rując się w żonę za­topioną w lek­turze książki. Na jej ko­lanach usnęła nasza kil­ku­let­nia córeczka. Po­ciągnąłem łyk her­ba­ty. Ciepło na­poju po­woli wy­pełniło moje [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 lipca 2014, 17:20

Tonący w (Bez)Nadziei

Bit­wa do­biegała końca. Byłem os­tatnim żywym ze swo­jego od­działu. Ko­lej­na ku­la zag­wizdała głucho w po­wiet­rzu. Z ro­zer­wa­nej łyd­ki płynęło w górę uczu­cie chłodu. Szma­ta, którą za­cisnąłem wokół no­gi po­wyżej ra­ny, była chyba [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 lipca 2014, 22:17

Drobiazgi

Ot­worzyłem oczy, ale pot­rwało kil­ka mi­nut za­nim zacząłem widzieć tak jak po­winienem. Miałem wrażenie, że w gar­dle za­lega mi zas­chnięty ce­ment. Biel su­fitu bo­leśnie ra­ziła wzma­gając ból głowy. Wy­macałem obok łóżka butelkę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 8 lipca 2014, 00:28

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu