PetroBlues, teksty z listopada 2011 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Tak łat­wo jest zwątpić, a tak ciężko uwie­rzyć. * 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 listopada 2011, 10:08

W życiu przychodzi ta­ki mo­ment, że przed ocza­mi po­jawia się wiel­ka po­piel­niczka pełna zwęglo­nych chwil, a w głowie rodzi się myśl o tym ile ra­zy coś się spaliło. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 listopada 2011, 14:29

Tyl­ko ludzie z czys­tym su­mieniem pot­ra­fią być szczerze radośni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 listopada 2011, 16:35

Dziś tran­swes­ty­tyzm osiąga już swe apo­geum...już na­wet płci nie muszą zmieniać...praw­dzi­wych mężczyzn tak mało... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2011, 12:59

Ktoś o od­mien­nych poglądach nie mu­si być wro­giem. Ni­by oczy­wis­te, ale ilu te­go przestrzega? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2011, 12:33

Po­tok słów niewiele mi­nerałów zawiera. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 listopada 2011, 20:59

Bunt prze­ciw ko­lejom często kończy się pociągiem. 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 22 listopada 2011, 12:15

By osiągnąć pełnię życia na­leży zaak­cepto­wać własną śmiertelność. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 listopada 2011, 19:04

Ro­zum na­pełnia ręce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 listopada 2011, 18:07

Z biegiem cza­su uby­wa chmur na niebie, a przy­bywa twarzy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 listopada 2011, 10:25

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse