PetroBlues, teksty z listopada 2011 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Tak łat­wo jest zwątpić, a tak ciężko uwie­rzyć. * 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 listopada 2011, 10:08

W życiu przychodzi ta­ki mo­ment, że przed ocza­mi po­jawia się wiel­ka po­piel­niczka pełna zwęglo­nych chwil, a w głowie rodzi się myśl o tym ile ra­zy coś się spaliło. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 listopada 2011, 14:29

Tyl­ko ludzie z czys­tym su­mieniem pot­ra­fią być szczerze radośni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 listopada 2011, 16:35

Dziś tran­swes­ty­tyzm osiąga już swe apo­geum...już na­wet płci nie muszą zmieniać...praw­dzi­wych mężczyzn tak mało... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2011, 12:59

Ktoś o od­mien­nych poglądach nie mu­si być wro­giem. Ni­by oczy­wis­te, ale ilu te­go przestrzega? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2011, 12:33

Po­tok słów niewiele mi­nerałów zawiera. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 listopada 2011, 20:59

Bunt prze­ciw ko­lejom często kończy się pociągiem. 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 22 listopada 2011, 12:15

By osiągnąć pełnię życia na­leży zaak­cepto­wać własną śmiertelność. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 listopada 2011, 19:04

Ro­zum na­pełnia ręce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 listopada 2011, 18:07

Z biegiem cza­su uby­wa chmur na niebie, a przy­bywa twarzy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 listopada 2011, 10:25

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu