PetroBlues, teksty z listopada 2012 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Ko­biety naj­piękniej wyglądają w stro­ju, ucze­saniu i ma­kijażu w którym się urodziły. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 listopada 2012, 21:40

Cza­sem nie war­to zbyt wcześnie cie­szyć się z ul­gi, bo ka­mień z ser­ca pot­ra­fi spaść na stopę. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 listopada 2012, 19:29

Pat­rze­nie na rządy myjących się rąk przyp­ra­wia mnie o egzys­ten­cjal­ne­go pawia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2012, 23:36

Ludzie lu­bią tworzyć wokół siebie sko­rupę, bo w ra­zie upad­ku stłucze się ona i za­mor­ty­zuje uderzenie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2012, 16:18

Czarne drogi

Po­ranek był zas­ka­kująco chłod­ny. Spadł śnieg. Mias­to jak zwyk­le w ta­kich sy­tuac­jach było za­kor­ko­wane na amen. Młody le­karz wsiadł do tram­wa­ju który przy­jechał z niemal półgodzin­nym opóźnieniem. Miał do prze­jecha­nia spo­ry kawałek [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 12 listopada 2012, 18:33

To ta­kie dep­ry­mujące, że naj­lep­sze chwi­le w życiu trwają tak krótko, a gdy już prze­miną tak ciężko jest oddychać... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 listopada 2012, 11:16

Przedział niespodzianek

Za­powiadał się niez­wykle nud­ny dzień. Kil­ka­set ki­lometrów do prze­bycia po­ciągiem było niez­byt miłą per­spek­tywą. No ale cza­sem trze­ba. Pun­ktual­nie o piątej ra­no usa­dowiłem się w pus­tym przedziale i wciąż zas­pa­ny, oparłem głowę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 7 listopada 2012, 15:32

Geografia jutra

roz­glądam się dookoła i nie rozumiem
co się stało z naszą piękną ziemią
co­raz mniej w co­kol­wiek wie­rzyć umiem
może następne la­ta coś zmienią

kręci się i kręci wciąż cały dziw­ny świat
lecz już od daw­na nie wokół swo­jej osi
tyl­ko dookoła brud­nych zar­dze­wiałych krat
które le­niwie wiel­ki mag­nat wznosi

ksiądz codzien­nie zbiera hoj­ne datki
do swo­jej pęka­tej kryształowej puszki
bo w af­ry­ce i tak na­jedzo­ne są dziatki
aż im z łakom­stwa rosną duże brzuszki 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 listopada 2012, 22:00

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu