PetroBlues, teksty z października 2011 roku

18 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Ławka

We wschod­niej części pew­ne­go dużego mias­ta znaj­du­je się jed­no z naj­spo­koj­niej­szych tu­taj miej­sc. Jest to niewiel­ki park. znaj­du­je się tu kil­ka ławek stojących pośród niewielu drzew, gdzienieg­dzie otu­lonych kępka­mi tra­wy. Pew­ne­go dnia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 października 2011, 13:20

Myśląc zbyt ściśle można się udusić. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 października 2011, 11:57

Tak wielu ludzi za­pala świe­czkę bez­wied­nie sta­wiając ją na włas­nej mogile. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 października 2011, 14:37

Zbyt dob­ra kryjówka pod­czas za­bawy w cho­wane­go może spo­wodo­wać że zos­ta­nie się sa­mot­nie na pla­cu gry, bo całej reszcie się znudzi i odejdą w swo­je strony...Z de­dykacją dla ~R*****m 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 października 2011, 18:41

Bieda może i jest sta­ra, ale jakże ciągle żywa. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 października 2011, 00:11

Kochanek śmierci

Codzien­nie dla tak wielu
Bladą swą rękę podaje
Wszys­cy ją znienawidzili
Ja na przekór pokochałem

Od­wie­dza mnie późną nocą
W swym kruczo czar­nym staniku
Z kosą wy­tatuowaną na plecach
Roz­grze­wa mnie swym zim­nym ciałem

Leży tak blis­ko i cicho
I spi­ja każdy mój oddech
Uśmie­chając się zadziornie
Głaszcze mnie po policzku

Nad ra­nem od­chodzi w dal
Pra­cy swej przer­wać nie może
I cho­ciaż jej miłość wyznaję
Wciąż nie chce mnie ucałować 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 października 2011, 17:41

Ziem­niak nie po­wie Ci jak zro­bić placki. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 października 2011, 10:41

Na­wet kot nie liże suche­go betonu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 października 2011, 20:43

Sufity

Klęczę samotnie
Choć niedaw­no stałem
Łapię od­dech i milczę
Błądzę dookoła wzrokiem

Ni­by bez zmian
Tyl­ko jed­no dziwi
Dookoła jed­na ściana
I czte­ry sufity 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 17 października 2011, 10:59

Słabi są Ci, którzy siłę mierzą w kategoriach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 października 2011, 02:23

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu