PetroBlues, teksty z października 2012 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Pragnienie

Zwyk­le nie ro­bi to na mnie większe­go wrażenia, ale tym ra­zem dźwięk dzwon­ka do drzwi nap­rawdę mnie uszczęśli­wił. Cze­kałem na nią kil­ka długich godzin. Ot­worzyłem drzwi i uj­rzałem wi­dok równie żałos­ny co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 30 października 2012, 21:25

Naj­bar­dziej życiodaj­na i za­razem naj­bar­dziej zdrad­li­wa wo­da płynie w rze­ce uczuć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 października 2012, 21:03

Ludzi naj­bar­dziej prze­raża nie to co jest mroczne, lecz to co jest prawdziwe. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 października 2012, 16:08

Ludzie co­raz mniej mówią, przechodzą na "dźwąga­nie" bo tak łat­wiej. No tak łat­wiej...ale czy na pew­no korzystniej? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 października 2012, 17:00

Ko­biety zwyk­le tracą cnotę z fa­ceta­mi ze śliczną kratą na brzuchu, ale ślub biorą z ty­mi brzydkimi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2012, 20:14

Jeżeli dzieło w pełni po­doba się auto­rowi, to oz­na­ka, że autor osiągnął w swo­jej dzie­dzi­nie dos­ko­nałość, al­bo po pros­tu zwariował.


For Mousie :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 października 2012, 16:57

Gdy do­biegam do me­ty i do­ciera mnie og­rom te­go co mogę spot­kać za nią, mam ochotę się od­wrócić i po­biec gdzieś in­dziej, jed­nak wiem, że jeśli nie przek­roczę tej gra­nicy, nig­dy nie będę szczęśliwy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 października 2012, 16:23

Miłość nie zaw­sze wyg­ry­wa, ale nig­dy nie przegrywa. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 października 2012, 22:11

Ból, sa­mot­ność, śmierć...nic tak bar­dzo mnie nie prze­raża jak to, że mogę stra­cić możli­wość od­czu­wania ciepła tych niewielu osób, które tak wiele dla mnie znaczą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 października 2012, 18:45

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu