PetroBlues, teksty z sierpnia 2012 roku

19 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Wpół do śmier­ci wyos­trza się pamięć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 sierpnia 2012, 20:35

Urodzinowa róża

Dla An­ny to był zwykły so­bot­ni po­ranek i nie miał znacze­nia fakt, że te­go dnia kończyła pięćdziesiąty rok życia. Wie­czo­rem przyj­dzie kil­ku gości, wy­piją po lam­pce wi­na, zaśpiewają sto lat i rozejdą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 27 sierpnia 2012, 00:24

Nie można przes­tać kochać, gdy raz się praw­dzi­wie za­kochało. Można naj­wyżej poz­nać następną osobę i kochać nadal. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 sierpnia 2012, 16:50

Ludzie którzy pot­ra­fią tyl­ko cudze du­py pod­cierać nie po­win­ni się dzi­wić że mają gówniane życie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 sierpnia 2012, 14:44

Czas każde­go zrówna. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 sierpnia 2012, 21:13

Cza­sem le­piej nie wie­dzieć za dużo, bo zbyt wiele wie­dzy może uczy­nić człowieka martwym. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 sierpnia 2012, 20:25

Pol­ski kom­pleks wypłaty:

Tydzień jak pan, trzy ty­god­nie jak dziad. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 sierpnia 2012, 21:21

Spacer w jedną ze stron

Niedługo ruszę w drogę
wy­ruszę na gra­nicę światów
miną dwie długie chwi­le
być może dłuższe niż wieczność
zab­rzmią os­ta­nie me myśli
obyd­wie równie ra­dos­ne co piękne
jed­na myśl o tej co cze­ka na górze
dru­ga o tej co jeszcze na dole
i ruszę w krwawą batalię
nie płacz jeśli nie wrócę... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 sierpnia 2012, 22:25

Je­den mały frag­ment układan­ki, je­den bra­kujący dro­biazg pot­ra­fi zburzyć w człowieku całą mis­terną bu­dowę szczęścia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 sierpnia 2012, 11:53

Tyl­ko idioci próbują na­pełnić pustą mowę. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 sierpnia 2012, 21:59

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu