PetroBlues, teksty z sierpnia 2013 roku

8 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Pet­roBlues.

Usłyszałem kiedyś prze­raźli­wy hałas, ziemia się zat­rzęsła, na niebie rozpętała się burza z pioru­nami, a przed moim ob­liczem stanęła tak straszna is­to­ta, że na sam wi­dok od­bierało mowę i zmysły. Już myślałem, że ko­niec ze mną, gdy nag­le wszys­tko zaczęło się us­po­kajać,a w owej strasznej is­to­cie dos­trzegłem stygnącą już z rozwścieczenia...kobietę.


Złośnicom:) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 sierpnia 2013, 07:13

Świat widziany przez okulary bez szkieł

straszne nas­tały cza­sy że na­wet w pro­zie życia
for­ma prze­ras­ta treść a człowiek żyje w kiczu
na­wet po­wiet­rze gęstnieje od smo­gu interesów
za które cier­pią ci co na­wet o nich nie wiedzą

szu­kam dro­biny sen­su który nie uległ absorpcji
i wciąż nie czując po­wiet­rza marzę z każdym zacho­dem

aby być sobą aby być sobą wreszcie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 sierpnia 2013, 07:43

Alkopogeum

cza­sem ogar­nia mnie ra­dość wycia
mie­sza­na z me­talicznym pos­ma­kiem nicości
uczu­cie to tak miłe
jak uro­ki kolonoskopii

po­wiet­rze gęstnieje wyżymając płuca
us­ta szu­kają każde­go łyku alkopogeum
to sku­teczny lek choć ostatni
na­leży szyb­ko przedawkować

przed użyciem nie kon­sultuj się z lekarzem
ulot­ki nie przeczy­tasz bo oczy za słabe
zacznij połykać życie...

...al­bo i nie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 sierpnia 2013, 21:01

Nie ma pus­tych ludzi. Każdy coś w so­bie ma, choćby flaki.


*De­dyko­wane dla Mortka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 sierpnia 2013, 00:08

Wierzę tylko w powroty

cza­sem mam wrażenie
że to wszys­tko dla niej
choć ona już tam
czeka

dla siebie nie istnieję
choć skamlę
że wszys­tko będzie dobrze
i będzie

ziemia za­mieni się w beton
us­ta spie­rzchną z pragnienia
a biegu­ny przyl­gną do równika
powrócimy

już nic nie sta­nie pomiędzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 sierpnia 2013, 20:31

Zostań feniksem

jes­teś sil­ny – walcz
nie spełnisz się wy­cierając grunt twarzą
żyjesz w wol­nym kraju
choć ręce bolą od rwa­nia krat

przes­tań żyć porażką
w wal­ce o uwagę śle­pych mas
one nie są war­te tej krwi
która wciąż ki­pi w to­bie jak napalm

roz­pal po­now­nie piec
weź gi­tarę i szar­pnij struny
niech wyb­rzmią wszys­tkie sny

te­raz idź i walcz
bo kto nie wal­czy – umiera 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2013, 12:51

Smutna wieść

Smut­na wiado­mość w świecie pol­skiej poez­ji. Dziś nad ra­nem zmarł je­den z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich dra­maturgów - Sławo­mir Mrożek.

Spoczy­waj w po­koju mistrzu... 

dziennik
zebrał 9 fiszek • 15 sierpnia 2013, 12:44

Wszystko i nic ważnego

kiedyś na kamieniach
dziś na fotelach
wciąż sie­dzi­my na tyłkach
daw­niej na ki­je i kamienie
te­raz na proch i napalm
niep­rzer­wa­nie się zabijamy

wszys­tko ewoluuje
na­wet dylematy
wczo­raj – po­wie­dzieć czy nie powiedzieć
dzi­siaj – wcisnąć en­ter czy delete
i na­dal kłamiemy

wszys­tko ewoluuje
prócz ludzkiej natury
i nic się nie zmienia 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 sierpnia 2013, 18:50

PetroBlues

https://www.facebook.com/petroblues/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 września 2018, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Usłyszeć ciszę

3 września 2018, 15:33PetroBlues do­dał no­wy tek­st Usłyszeć ciszę

27 sierpnia 2018, 08:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

27 sierpnia 2018, 08:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

5 czerwca 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st Kolejna roczni­ca

31 maja 2018, 20:30PetroBlues do­dał no­wy tek­st Kolejna roczni­ca

30 kwietnia 2018, 12:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak oranżada. [...] 

25 kwietnia 2018, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

25 kwietnia 2018, 02:09PetroBlues do­dał no­wy tek­st Na rin­gu